FOTO

VIDEO

SLUŽBA NAČELNIKA

Služba načelnika obavlja stručne, administrativne, organizacione i druge poslove za potrebe načelnika Opštine, priprema prijedloge akata koje donosi načelnik, te u njegovo ime i po njegovom ovlašćenju vrši korespodenciju sa drugim organima i organizacijama.

Tel: + 387 (0) 57 340 132