FOTO

PARK VELIKANA

VIDEO

OSNOVNI POKAZATELJI

Privredni razvoj u opštini Istočno Novo Sarajevo, od samog nastanka opštine, uslovljen je nizom faktora kao što su: tranzicija i privatizacija, negativni efekti globalne recesije, dugotrajno dezinvestiranje i značajno tehnološko zaostajanje za zemljama u okruženju.

Područje opštine Istočno Novo Sarajevo nekada je karakterisala dominacija jedne metaloprerađivačke industrije i mašinska industrija. Posljednjih petnaest godina smanjeno je učešće industrije u ukupnoj privrednoj strukturi.

Danas privredu karakterišu porast učešća i značaja tercijarnog sektora, posebno trgovine, ugostiteljstva i finansijske usluge, čiji je dinamičan rast rezultat relativno brze i uspješne integracije u međunarodne sisteme i standarde.

Sa urbanizacijom opštine Istočno Novo Sarajevo, došlo je do transformacije lokalne privrede. Poslovno okruženje u opštini Istočno Novo Sarajevo karakteriše kontinuiran rast broja MSP i razvoj novih sektora kao što su: elektronika i elektrotehnika, te laka industrija. Razvila se bolja saradnja opštine sa privredom, kao i dobra međuopštinska saradnja, te transparentna i stimulativna politika lokalnih vlasti.

Privredna djelatnost je koncentrisana oko ključnih sektora, koji zajedno čine okosnicu lokalne ekonomije, a to su:

  • trgovina na veliko i malo;
  • građevina;
  • tercijarni uslužni sektor (zanatstvo i ugostiteljstvo);
  • informatičko komunikacione tehnologije.

 

Godina 2017 2018 2019 2020 2021
588
633
674
717
771

Sa stanovišta zaposlenosti i tržišta rada, kretanja na nivou opštine povoljnija su, u odnosu na nivo Republike Srpske, zato što opština ima manji procenat i broj nezaposlenih u ukupnoj radnoj snazi u odnosu na druge opštine Republike Srpske.

Na teritoriji Opštine Istočno Novo Sarajevo je u 2021. godini bilo ukupno 5122 zaposlenih što je za 8 % više u odnosu na 2020. godinu.  Broj lica koja traže zaposlenje na dan 31.12.2021. godine iznosio je 1063 što je manje za 10,37 % u odnosu na predhodnu godinu. Broj penzionera ne odstupa mnogo iz godine u godinu. Ukupan broj penzionera na opštini u 2021. godini iznosi 2823 što je za 1,14 % veći u odnosu na prethodnu godinu.  

U odnosu na prosječne mjesečne bruto i neto plate na nivou Republike Srpske, isti pokazatelji su viši za područje opština Istočno Novo Sarajevo.

 

Godina Prosječna bruto plata u opštini INS u KM Prosječna bruto plata u RS (KM) Prosječna neto plata u opštini INS (KM) Prosječna neto plata u RS (KM)
1537
1407
971
906
1663
1485
1050
956
1656
1546
1056
1004

Najznačajnije investicije su ostvarene u izgradnji javnih, sportskih i zdravstvenih  infrastrukturnih objekata ali i poslovnih objekata.

Opština posebnu pažnju posvećuje investicionoj aktivnosti. Zbog uticaja pandemije KOVID-19 u posljednje dvije godine zainteresovanost investitora u ulaganje na teritoriji opštine je u stagnaciji. U pogledu promocije investicija, opština Istočno Novo Sarajevo blisko sarađuje sa razvojnim agencijama na lokalnom i republičkom nivou, kao i organizacijama na međunarodnom nivou. Opština je postala članica Saradničke mreže sa Ministarstvom privrede i preduzetništva, s ciljem unapređenja servisa i postinvesticione podrške investitorima u Istočnom Novom Sarajevu. Putem mreže je stvorena spona između privrede i Vlade Republike Srpske.