FOTO

VIDEO

ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE I STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE

Aleksandra Milović, dipl.inž.arh

NAČELNIK ODJELJENJA

    • Vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na primjenu prostorno-planske dokumentacije, razvojnih planova, izdavanje urbanističkih saglasnosti i odobrenja za građenje, tehničkog pregleda i upotrebnih dozvola izgrađenih objekata, kontrole investiciono-tehničke dokumentacije, nadzora u oblasti građenja i zaštite životne sredine, kontrole zakonitog korišćenja stanova u državnoj svojini, dodjele, zamjene i otkupa stanova, korišćenja gradskog građevinskog zemljišta, utvrđivanja naknade i drugih poslova iz svoje nadležnosti.

    Tel: + 387 (0)57 340 132

    e-mail: urbanizam@opstinains.net