FOTO

PARK VELIKANA

VIDEO

NAČELNIK OPŠTINE

Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić rođen je 9. aprila 1983. godine u Sarajevu.

Završio je Fakultet fizičke kulture i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2009. godine. Trenutno postdiplomac na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, smjer: menadžment u javnoj upravi.

Od 2009 – 2012. godine radio je kao rukovodilac radne jedinice MH „Elektrodistribucija“ a.d. Pale u Trnovu. 2009. godine bio je referent za naplatu potraživanja u MH „Elektrodistribucija“ a.d. Pale.

Od 2012 – 2020. godine obavljao funkciju direktora preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Istočno Sarajevo. Od 2018. godine je na funkciji potredsjednika Udruženja „Vodovodi Republike Srpske“. Učesnik je velikog broja međunarodnih simpozijuma i konferencija u oblasti vodosnabdjevanja i planiranja urbane infrastrukture u opštinama i gradovima.

Na lokalnim izborima 2020. godine izabran je za načelnika Opštine Istočno Novo Sarajevo. Oženjen, otac četvero djece. Živi u Istočnom Novom Sarajevu.

Nadležnosti načelnika Opštine:

 • predlaže statut opštine,
 • predlaže odluke i druga opšta akta skupštini,
 • izrađuje nacrt i podnosi skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korištenje javnog zemljišta,
 • obavještava skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti opštine, njenih prava i obaveza,
 • provodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata skupštine,
 • izvršava zakone i druge propise republike i grada čije je izvršenje povjereno opštini,
 • donosi odluku o osnivanju opštinske administrativne službe,
 • donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe,
 • donosi plan civilne zaštite opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju,
 • realizuje saradnju opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima skupštine opštine i njenih odgovarajućih radnih tijela,
 • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština,
 • podnosi izvještaj skupštini o svom radu i radu opštinske administrativne službe,
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis skupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
 • zaključuje ugovore u ime opštine, u skladu sa aktima skupštine opštine,
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja opštinske administrativne službe, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže skupštini opštine,
 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen statutom i
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom opštine.

Tel: + 387 (0)57 340-132
e-mailnacelnik@opstinains.net