FOTO

VIDEO

MATIČAR

ODJELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU

MATIČAR

Adresa: Stefana Nemanje 2

Telefon: + 387 (0)57 340 247; faks: + 387 (0)57 340 469

E-mail: opstauprava@opstinains.net

RADNO VRIJEME:  Svakog radog dana od 8:30 do 15:00, četvrtkom do 17:30

IZDAVANjE IZVODA IZ MATIČNIH KNjIGA

Izvodi iz matičnih knjiga (rođenih, vjenčanih, umrlih i uvjerenja o državljanstvu) i uvjerenja, koja se vode u papirnoj i elektronskoj matičnoj bazi Opštine Istočno Novo Sarajevo, izdaju se zainteresovanim licima na usmeni zahtjev u prostorijama Opštinske uprave.

Izvodi iz matičnih knjiga ili uvjerenje o pojedinim podacima izdaje se na zahtjev lica na koje se podaci odnose odnosno njegovog punomoćnika, člana njegove uže porodice, usvojioca ili staraoca, uz dokaz o identitetu (lična karta ili punomoć) .

Osoba koja traži izvod iz matičnih knjiga dužana je obrazložiti matičaru svrhu izdavanja traženog izvoda. Ova procedura je obavezna radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za plaćanje administrativne takse, te radi utvrđivanja uslova propisanih članom 54. Zakona o matičnim knjigama, koji propisuje da će izdavanje izvoda zainteresovanom licu matičar odbiti samo ako je očigledno da se radi o zloupotrebi.

 

PRIJAVA VJENČANJA

Lica koja namjeravaju da stupe u brak podnose prijavu matičaru u opštini u kojoj žele da zaključe brak. Dan za zaključenje braka određuje matičar u sporazumu sa licima koja žele stupiti u brak. Zaključenje braka vrši se na svečan način u za to predviđenoj prostoriji a može se obaviti na nekom drugom mjestu, kada za to postoje opravdani razlozi.

Dokumente koje prilažu  mladenci, državljani BiH, su:

 • rodni listovi za mladence;
 • uvjerenja o državljanstvu (ne stariji od 6 mjeseci);
 • fotokopije potvrda o prebivalištu ( ne treba ovjeravati);
 • fotokopija ličnih karata mladenaca ( ne treba ovjeravati).

Za svjedoke/kumove

 • fotokopija ličnih karata kumova ( ne treba ovjeravati);
 • ako je svjedok/kum stranac potreban je pasoš/lična karta.

Mladenci sa navedenim dokumentima odlaze kod matičara da najave vjenčanje, kada se sastavlja Zapisnik i vrši uplata naknade troškova za vjenčanje prema Odluci o administrativnim taksama i naknadama.

Dokumenti za sklapanje braka (strani državljani):

 • rodni listovi– internacionalni/ na više jezika;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • ovjerena fotokopija pasoša;
 • uvjerenje o slobodnom bračnom stanju;
 • prijava boravka, ( adresa življenja iz zemlje državljanstva);
 • dokaz o prijavi boravka stranca od MUP RS ili hotelska prijava stanaca iz BiH;
 • uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ( u kome je navedeno da nema zakonske smetnje za zaključenje braka sa državljanom/kom BiH ( navodi se ime) pred nadležnim organima BiH). 

Dokumenti moraju biti ovjereni apostilom i prevedeni od strane ovlaštenog prevodioca.  
Ako mladenci ili svjedok ne govore jedan od službenih jezika u Republici Srpskoj, na vjenčanju prisustvuje ovlašteni prevodilac za odgovarajući strani jezik.

Napomena: stranka obezbjeđuje prisustvo i plaćanje sudskog tumača.

NAKNADNI UPIS U MATIČNE KNjIGE VENČANIH - za državljane BiH koji su zaključili brak u inostranstvu

Potrebna dokumentacija:

 • internacionalni izvod iz MKV ( ili nacionalni izvod ovjeren apostilom ili ako nema apostila, onda potpuna legalizacija dokumenta u zemlji izdavanja i takav dokument se u potpnosti prevodi);
 • izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu za supružnika/supružnike;
 • uvjerenje o kretanju – prebivalištu za supružnika/supružnike ( od momenta zaključenja braka)
 • uvjerenje da vjenčanje nije upisano u MKV opštinama rođenja, državljanstva ili prebivlišta supružnika;
 • ovjerena fotokopija lične karte i prijave prebivališta za supružnika/supružnike;
 • ovjerena izjava o prezimenu koji su supružnici uzeli prilikom zaključenja braka, ako inostrani izvod iz MKV ne sadrži taj podatak.

Dokumentacija se prilaže u orginalu a ako prijavu vrši treće lice potrebna je punomoć.

Napomena: Ukoliko je jedan supružnika stranac, prilaže se samo kopija pasoša, ovjerena i prevedena.  

 

NAKNADNI UPIS U MATIČNE KNjIGE ROĐENIH - za državljane BiH koji su rođeni u inostranstvu

Potrebna dokumentacija:

 • internacionalni izvod iz MKV ( ili nacionalni izvod ovjeren apostilom ili ako nema apostila, onda potpuna legalizacija dokumenta u zemlji izdavanja i takav dokument se u potpnosti prevodi);
 • izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu roditelja;
 • uvjerenje o kretanju oba roditelja od momenta rođenja djeteta; 
 • uvjerenje da dijete nije upisano u MKR i KD u opštinama rođenja, državljanstva ili prebivlišta roditelja ( prema uvjerenju o kretanju );
 • fotokopija lične karte roditelja (pasoš ako je jedan roditelj stranac);
 • izjava roditelja da žele da dijete ima državljanstvo BiH i Republike Srpske i da se upiše po posljednjem prebivalištvu jednog roditelja.

( ako je drugi roditelj stranac potrebna je izjava oca/majke da se dijete upiše po posljednjem prebivalištu ( oca ili majke ) i da ima državljanstvo BiH i Republike Srpske)

Dokumentacija se prilaže u orginalu,  ako prijavu ne vrši roditelj, potrebna je punomoć za treće lice. 

 

POSTUPAK UPISA ČINjENICA SMRTI

Činjenica smrti prijavljuje se usmeno ili pisano radi upisa u matičnu knjigu umrlih matičaru matičnog područja mjesta gdje je smrt nastupila.

Potrebni dokumenti:

 • potvrde o smrti, original potpisan od doktora medicine ili doktora sudske medicine ( ako se radilo o nasilnoj smrti), ovjerena okruglim pečatom nadležne zdravstvene ustanove po mjestu smrti i sa datumom izdavanja,
 • dozvola za sahranu;
 • važeća lična karta umrlog lica
 • potvrda o prebivalištu, ( ako nema prijave boravka matičar će na drugi način utvrditi činjenicu, ako je moguće)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • izvod iz matične knjige vjenčanih ako je preminula osoba bio/la u braku;
 • ako u rodnom listu nema zabilješke o bračnom stanju ona se mora provesti kroz MKR prije upisa u MKU tj, stranka mora matičaru koji vodi MKR za umrlog priložiti vjenčani list, smrtni list, presudu o razvodu i drugu dokumentaciju kako bi se zabilješka, koja nedostajem, zavela u MKR umrlog.

Napomena: Ako je umrli stranac potreban je pasoš.

Smrt se prijavuje matičaru opštine gdje je smrt nastupila, odnosno gdje je leš nađen, a ako se radi o smrti u saobraćajnom udesu/sredstvu prilikom prevoza prijava smrti se vrši po mjestu sahrane.        (odnosi se na Republiku Srpsku) 

Prijava smrti se prijavljuje u roku od 30 dana od dana smrti.

 

NAKNADNI UPIS U MATIČNE KNjIGE UMRLIH - za državljane BiH koji su umrli u inostranstvu

  • internacionalni izvod iz MKV ( ili nacionalni izvod ovjeren apostilom ili ako nema apostila, onda potpuna legalizacija dokumenta u zemlji izdavanja i takav dokument se u potpnosti prevodi);
  • izvod iz matične knjige rođenih sa zabilješkom bračnog stanja i uvjerenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige vjenčanih ako je umrli bio u braku
  • uvjerenje o kretanju-prebivalište ili prijava boravka umrlog
  • uvjerenje da lice nije upisano u MKU u opštinama rođenja i državljanstva;
  • fotokopija lične karte za umrlo lice

  Dokumentacija se prilaže u orginalu a ako prijavu vrši treće lice potrebna je punomoć.