FOTO

VIDEO

ODJELjENjE ZA POSLOVE KOMUNALNE POLICIJE I PARKING PROSTORE

Miloš Pandurević, dipl.kriminalist

NAČELNIK ODJELJENJA

  • obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na koordinaciju rada sa državnim organima, organizacijama i institucijama;
  • u okviru ovlašćenja prati i primjenjuje propise iz oblasti komunalnih i drugih djelatnosti;
  • provodi upravni postupak, donosi rješenja i propisane mjere, te vrši poslove komunalno-policijske kontrole u skladu sa zakonom.

Tel: + 387 (0)57 340 492

e-mail: komunalnapolicija@opstinains.net

t