JAVNI POZIV za prijavu za izdavanje Ponosne kartice za porodice sa troje i više djece

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

NAČELNIK

Broj: 01/I-014-585-1/21

Istočno Sarajevo, 28.06.2021. godine

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 97/16 i 36/19), člana 68. Statuta opštine Istočno Novo Sarajevo („Službene novine grada Istočno Sarajevo” br. 24/17 i 25/17) i člana 5. Ugovora o realizaciji projekta „Prijatelji porodice“, načelnik Opštine raspisuje:

JAVNI POZIV

za prijavu za izdavanje Ponosne kartice za porodice sa troje i više djece

Pozivamo sve porodice sa troje i više djece da podnesu prijavu za izdavanje Ponosne kartice Republike Srpske.

Cilj:

Cilj projekta „Ponosna kartica Republike Srpske“ je pomoć porodicama sa troje ili više djece kroz ostvarivanje popusta prilikom kupovine kod privrednih subjekata koji učestvuju u ovom projektu.

Pravo učešća:

Pravo učešća imaju porodice ili roditelji sa troje i više djece, od kojih je najmanje jedno dijete maloljetno.

Javni poziv će biti objavljen na internet stranici (www.opstinains.net) i oglasnoj ploči Opštine. Rok za podnošenje prijava na predviđenom Obrascu za prijavu je do 7.7.2021. godine do 15 časova.

Obrazac za prijavu možete preuzeti na internet stranici ili radnim danima na Portirnici Opštine Istočno Novo Sarajevo. Potpisan Obrazac za prijavu, potpisanu Izjavu o zaštiti ličnih podataka, dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva (ovjerenu kućnu listu), fotokopiju važeće lične karte podnosioca zahtjeva i fotokopiju rodnih listova djece potrebno je predati svakim radnim danom od 08.00 do 15.00 časova u kancelariju broj 6.

Po zatvaranju roka za podnošenje prijava, Opština Istočno Novo Sarajevo i Fondacija „Za porodicu“ izradiće Ponosne kartice, a termin podjele će biti objavljen blagovremeno.

Kontakt osobe za dodatne informacije i pojašnjenja: Aleksandra Matić Tadić, savjetnik  načelnika, tel: +38757340132, aleksandra.matic-tadic@opstinains.net;

Dodatnu dokumentaciju preuzmite na sljedećim linkovima:

PRIJAVNI OBRAZAC

IZJAVA

NAČELNIK

Jovan Katić