FOTO

VIDEO

INFRASTRUKTURA

SAOBRAĆAJ

U pogledu strukture putne mreže, kroz teritoriju opštine prolaze magistralni i regionalni putevi, koji su razvrstani prema odluci o razvrstavanju javnih puteva Republike Srpske. Najznačajniji je regionalni put R446 Kula–Vraca–Pale u dužini od oko 7.8 km koji se spaja sa magistralnim putem M18 u reonu Kule, koji je na sjeveru povezan sa Kantonom Sarajevo, odnosno Trnovom i Fočom na jugu. Novi regionalni put Lukavica–Tvrdimići–Jasik direktno povezuje opštine Istočno Novo Sarajevo i Pale. Područje opštine je sa Kantonom Sarajevo povezano gradskim saobraćajnicama prema Vracama (druga transverzala) i Dobrinji (deseta transverzala). Na području opštine je u 2022. godini ukupno lokalnih i nekategorisanih puteva kojima upravlja opštinski organ više od 82km, od čega je asfaltirano 80 km, te 71.090 m2 trotoara, a više od 54.000 m2 parking prostora.

 

VODOVODNA I KANALIZACIONA MREŽA

Snabdijevanje vodom najvećeg dijela opštine Istočno Novo Sarajevo vrši se sa vrela Tilave koje se nalazi na području opštine Istočno Novo Sarajevo i predstavlja jedan od najznačajnijih resursa opštine. Ovim vrelom, kao i sa nekoliko manjih koji su u centralnom sistemu snabdijevanja (Toplik, Topličina) gazduje komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ a. d. Istočno Sarajevo.

Vodovodni i kanalizacioni sistem u urbanim dijelovima, gdje je do sada izgradnja bila vrlo intenzivna, razvijao se planski prema urađenoj projektnoj dokumentaciji. U dijelovima starih, ranije izgrađenih naselja, odnosno objekata, zadržana je njihova vodovodna mreža i povezana na novoizgrađene cjevovode većih profila.

Prikupljanje i odvođenje otpadnih voda na području opštine vrši se glavnim kolektorima separatnog tipa (odvojeno prikupljanje fekalne i oborinske kanalizacije) u urbanim dijelovima opštine, dok se u ostalim naseljenim mjestima ispuštanje otpadnih voda vrši direktno u vodotoke ili septičke jame. Kanalizacionim sistemom u urbanim sredinama je obuhvaćeno više od 80% stanovništva. Glavni kolektori su povezani sa centralnim gradskim kanalizacionim sistemom Sarajeva i upotrebljene vode se odvode na gradsko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Sarajeva (Butila). Jedan od glavnih izazova u narednom periodu za razvoj opštine predstavlja projektovanje i izgradnja kanalizacionog sistema na padinskim dijelovima opštine, prvenstveno zbog konfiguracije terena, pa onda i zbog velike udaljenosti od postojećih glavnih kolektora

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Elektroenergetska infrastruktura na području opštine je na dobrom nivou i ima određene predispozicije za lakše proširenje, ukoliko se za to ukaže potreba. Primarni izvor napajanja električnom energijom područja opštine Istočno Novo Sarajevo je trafostanica „Lukavica“ (SA 20). Trafostanica ima četiri transformatora i to transformator 400/110 kV snage 300 MW, transformator 400/220, kV snage 400 MW, transformator 110/35/10 kV snage 20 MW i transformator 110/10 kV.

 

TOPLIFIKACIJA I GASIFIKACIJA

Urbano područje Istočnog Novog Sarajeva ima izgrađene infrastrukturne objekte za snabdijevanje potrošača energijom za zagrijavanje prostorija u periodu niskih temperatura. Manji dio područja nalazi se u dohvatu toplifikacionog sistema cijevne mreže postojeće toplane. Proces distribucije i održavanja toplovodne mreže na području opštine vrši komunalno preduzeće „Toplane – INS“ a. d. Istočno Sarajevo. U sistemu grijanja je oko 700 stanova sa 31.000 m2 grijanog prostora, te još oko 25.000 m2 poslovnog i obrazovnog prostora.

Pored cjevovoda toplane, mnogi potrošači su povezani i na cijevnu mrežu za dopremu prirodnog zemnog gasa.Na području opštine Istočno Novo Sarajevo, „Sarajevo-gas“ a. d. snabdijeva oko 3.200 potrošača iz rezidencijalnog i komercijalnog sektora. Centralni dio opštine je skoro u potpunosti gasifikovan (prostorna cjelina Centar 1 i Centar 2). Djelimično su gasifikovana naselja Donji Miljevići, Pavlovac, bivša kasarna S. V. Čiča i prostorna cjelina Jelav.

 

SAKUPLjANjE OTPADA

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada iz domaćinstava i otpada iz proizvodnih i uslužnih djelatnosti, koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz domaćinstava, s područja opštine, obavlja Komunalno preduzeće „Rad“. Navedenom uslugom obuhvaćeno je 95% domaćinstava. Prikupljanje komunalnog otpada iz urbanih dijelova vrši se svakodnevno, putem posuda za prikupljanje otpada, dok se otpad iz ruralnih krajeva prikuplja dva do tri puta sedmično, u zavisnosti od lokaliteta. Oko 300 posuda za prikupljanje otpada smješteno je na javnim površinama i u krugu većih kompanija koje posluju na teritoriji opštine. Prikupljanje kabastog otpada organizovano je dva dana u sedmici. Divlje deponije se redovno saniraju u skladu sa godišnjim planovima i po nalogu komunalne policije ili inspekcije. Najčešće lokacije divljih deponija nalazi se na rubnim dijelovima opštine, gdje se dovozi kabasti ili građevinski otpad.