ФОТО

ВИДЕО

ЈЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Наташа Попић, мр ецц.

РУКОВОДИЛАЦ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Јединица за интерну ревизију је посебна организациона јединица Општинске управе Општине Источно Ново Сарајево, која је организационо и функционално одговорна Начелнику општине, а успоставља се ради давања објективног стручног мишљења и савјета о адекватности система финансијског управљања и контрола у циљу унапређења пословања Општине Источно Ново Сарајево.

Радом Јединице за интерну ревизију руководи руководилац Јединице за интерну ревизију. Руководилац обавља послове организације и рада интерне ревизије и одговоран је за коришћење финансијских, материјалних и људских потенцијала додијељених Јединици интерне ревизије. Јединица за интерну ревизију није одговорна и не врши послове који нису у оквиру послова интерне ревизије.

У Јединици за интерну ревизију, на основу Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске, упуства за рад интерних ревизора у јавном сектору Републике Српске, Приручника за рад интерних ревизора Републике Српске, Упутства о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и контроле, Међународних стандарда за професионалну праксу интерне ревизије, Кодекса професионалне етике за интерне ревизоре у Републици Српској и другим општим актима, врши систематичан преглед и оцјену управљања ризиком, интерних контрола и руковођења у Општинској управи.

У Јединици за интерну ревизију обављају се сљедећи послови:

 • Припрема оперативних упутстава и упутстава о интерној ревизији;
 • Припрема стратешких планова интерне ревизије за период од три године;
 • Припрема годишњег плана интерне ревизије на основу оцјене ризика и усвојеног стратешког плана, те праћење његовог адекватног спровођења и надзор над извршавањем истог;
 • Припрема и одобравање плана појединачне ревизије, којим се детаљно описују ревизорски поступци;
 • Процјена адекватности и ефикасности система финансијског управљања и контроле;
 • Ревизија свих програма, активности и процеса Општине и његових организационих дијелова, као и буџетских корисника чији се финансијски извјештаји консолидују у финансијске извјештаје Општине (који не испуњавају критеријуме за успостављање самосталне јединице за интерну ревизију) и дјелимичну контролу осталих буџетских корисника у дијелу контроле законитости утрошка средстава издвојених из буџета Општине;
 • Извјештавање руководства ревидиране јединице и Начелника о обављеној ревизији;
 • Праћење извршења препорука и извјештавање Начелника у складу са Законом;
 • Сарадња са Главном службом за ревизију јавног сектора Републике Српске и Министарством финансија;
 • Припрема Извјештаја о раду Јединице за интерну ревизију у складу са Законом и достављање истих, након одобрења Начелника, Министарству финансија и Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске;
 • Савјетодавне активности за посебне непланиране задатке инициране искључиво од Начелника;
 • Обавља и друге послове искључиво из области интерне ревизије по налогу Начелника.

 

Тел: + 387 (0) 57 340 132

email: natasa.popic@opstinains.net