ФОТО

ВИДЕО

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

Славиша Влачо, дипл.ецц

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

  • врши стручне и друге послове који се односе на праћење остваривања политике финансирања у Општини;
  • припрема нацрт буџета, завршни рачун, прати приходе, извршења и расходе буџета;
  • врши контролу правилности и законитости коришћења буџетских средстава, финансијско, материјално и рачуноводстено пословање општинске административне службе, фондова и других органа који се финансирају из буџета општине;

израђује извјештаје и информације из ове области и доставља их на увид надлежним органима, као и друге послове у складу са својом надлежношћу.               

 

Тел: + 387 (0) 57 340 132         

e-mail: finansije@opstinains.net