ФОТО

ВИДЕО

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

РАДМИЛА ТУШЕВЉАК

 

Секретар Скупштине организује рад Стручне службе и помаже предсједнику Скупштине у припремању сједница и организовању рада Скупштине и њених радних тијела.

Секретар Скупштине:

 • помаже предсједнику Скупштине у припреми сједница Скупштине и њених радних тијела,стара се о оставривању права и дужности одборника и обезбјеђењу услова за рад клубова одборника;
 • одговоран је за правно-техничку обраду аката усвојених на сједници Скупштине;
 • по потреби непосредно контактира са Општинском управом и другим институцијама приликом припреме стручних и других материјала за Скупштину и њених радних тијела,
 • усклађује рад на изради прописа за сједницу Скупштине и њених тијела;
 • помаже предсједнику Скупштине у реализацији скупштинских закључака;
 • прима иницијативе и приједлоге упућене Скупштини и просљеђује их на даљу обраду надлежним органима и службама;
 • обезбјеђује достављање одборничких питања надлежним органима и службама и достављање одговора одборницима;
 • учествује у припреми Програма рада Скупштине;
 • припрема приједлоге одговора на тужбе у споровима који се воде против аката Скупштине;
 • одговоран је за благовремено објављивање прописа и других аката које је донијела Скупштина и за достављање закључака и одборничких питања надлежним органима и службама;
 • врши и друге послове утврђене законом, Статутом, Пословником и другим актима Скупштине.

Секретар Скупштине одговоран је за достављање и објављивање аката Скупштине општине у Службеним новинама Града Источно Сарајево.

КОНТАКТ:

РАДМИЛА ТУШЕВЉАК

Адреса: Стефана Немање 2, 71 123 Источно Ново Сарајево

Телефон: 057/340-749

Факс: 057/340-710

Емаил: sekretar@opstinains.net