Радно вријеме у дане републичких празника

Број: 01/I-022-221/13/20

Датум: 27.04.2020. године

На основу члана 15. став 1. Закона о трговини („Сл. гласник РС “ број: 6/07), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Сл. гласник РС “ број: 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19), Одлуке о одређивању радног времена занатско-предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Источно Ново Сарајево број: 01-022-221/13 од 27.12.2013. године („Сл. новине Града Источно Сарајево“ број: 24/13) и члана 35. Статута општине Источно Ново Сарајево, Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К

I

На дане републичких празника 01.05.2020. – нерадни дан, 02. и 09.05.2020. године на подручју општине Источно Ново Сарајево могу да раде сви занатско-предузетнички и трговински објекти најдуже до 12.00 часова, а којима је у складу са ванредним стањем рад дозвољен Наредбом број: 01/I-013-474-2/20 од 20.03.2020. године.

II

Овај закључак ће бити објављен на огласној табли општине Источно Ново Сарајево.

III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

Н А Ч Е Л Н И К

Љубиша Ћосић