Радно вријеме у дане републичких и вјерских празника

Број: 01/I-022-221/13/21

Датум: 21.04.2021. године

На основу члана 15. став 1. Закона о трговини (“Сл. гласник РС” број: 6/07), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности (“Сл. гласник РС” број: 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19), Одлуке о одређивању радног времена занатско-предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Источно Ново Сарајево број: 01-022-221/13 од 27.12.2013. године (“Сл. новине Града Источно Сарајево” број: 24/13 и 3/19) и члана 35. Статута општине Источно Ново Сарајево, Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К

I

На дане републичких празника 01. и 02. маја 2021. године на подручју општине Источно Ново Сарајево могу да раде само угоститељски објекти.

На дан 09. мај 2021. године на подручју општине Источно Ново Сарајево могу да раде сви занатско-предузетнички и трговински објекти најдуже до 12 часова.

II

На дане вјерских празника 30.04 и 03.05.2021. године, сви занатско-предузетнички и трговински објекти раде по властитом нахођењу.

III

Овај закључак ће бити објављен на огласној табли општине Источно Ново Сарајево.

IV

Закључак ступа на снагу даном доношења.

Н А Ч Е Л Н И К 

Јован Катић