ФОТО

ВИДЕО

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

Привредни развој у општини Источно Ново Сарајево, од самог настанка општине, условљен је низом фактора као што су: транзиција и приватизација, негативни ефекти глобалне рецесије, дуготрајно дезинвестирање и значајно технолошко заостајање за земљама у окружењу.

Подручје општине Источно Ново Сарајево некада је карактерисала доминација једне металопрерађивачке индустрије и машинска индустрија. Посљедњих петнаест година смањено је учешће индустрије у укупној привредној структури.

Данас привреду карактеришу пораст учешћа и значаја терцијарног сектора, посебно трговине, угоститељствa и финансијскe услугe, чији је динамичан раст резултат релативно брзе и успјешне интеграције у међународне системе и стандарде.

Са урбанизацијом општине Источно Ново Сарајево, дошло је до трансформације локалне привреде. Пословно окружење у општини Источно Ново Сарајево карактерише континуиран раст броја МСП и развој нових сектора као што су: електроника и електротехника, те лака индустрија. Развила се боља сарадња општине са привредом, као и добра међуопштинска сарадња, те транспарентна и стимулативна политика локалних власти.

Привредна дјелатност је концентрисана око кључних сектора, који заједно чине окосницу локалне економије, а то су:

  • трговина на велико и мало;
  • грађевина;
  • терцијарни услужни сектор (занатство и угоститељство);
  • информатичко комуникационе технологије.

Са становишта запослености и тржишта рада, кретања на нивоу општине повољнија су, у односу на ниво Републике Српске, зато што општина има мањи проценат и број незапослених у укупној радној снази у односу на друге општине Републике Српске.

На територији Општине Источно Ново Сарајево је у 2021. години било укупно 5122 запослених што је за 8 % више у односу на 2020. годину.  Број лица која траже запослење на дан 31.12.2021. године износио је 1063 што је мање за 10,37 % у односу на предходну годину. Број пензионера не одступа много из године у годину. Укупан број пензионера на општини у 2021. години износи 2823 што је за 1,14 % већи у односу на претходну годину.  

У односу на просјечне мјесечне бруто и нето плате на нивоу Републике Српске, исти показатељи су виши за подручје општина Источно Ново Сарајево.

Година Просјечна бруто плата у општини ИНС у КМ Просјечна бруто плата у РС (КМ) Просјечна нето плата у општини ИНС (КМ) Просјечна нето плата у РС (КМ)
1537
1407
971
906
1663
1485
1050
956
1656
1546
1056
1004

Најзначајније инвестиције су остварене у изградњи јавних, спортских и здравствених  инфраструктурних објеката али и пословних објеката.

 

Општина посебну пажњу посвећује инвестиционој активности. Због утицаја пандемије КОВИД-19 у посљедње двије године заинтересованост инвеститора у улагање на територији општине је у стагнацији. У погледу промоције инвестиција, општина Источно Ново Сарајево блиско сарађује са развојним агенцијама на локалном и републичком нивоу, као и организацијама на међународном нивоу. Општина је постала чланица Сарадничке мреже са Министарством привреде и предузетништва, с циљем унапређења сервиса и постинвестиционе подршке инвеститорима у Источном Новом Сарајеву. Путем мреже је створена спона између привреде и Владе Републике Српске.