ФОТО

ПАРК ВЕЛИКАНА

ВИДЕО

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Александра Миловић, дипл.инж.арх

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

  • Врши стручне и управне послове који се односе на примјену просторно-планске документације, развојних планова, издавање урбанистичких сагласности и одобрења за грађење, техничког прегледа и употребних дозвола изграђених објеката, контроле инвестиционо-техничке документације, надзора у области грађења и заштите животне средине, контроле законитог коришћења станова у државној својини, додјеле, замјене и откупа станова, коришћења градског грађевинског земљишта, утврђивања накнаде и других послова из своје надлежности.

Тел: + 387 (0)57 340 132

e-mail: urbanizam@opstinains.net