ФОТО

ВИДЕО

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Вања Капор, магистар економских наука

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Вања Капор, магистар економских наука

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

  • врши стручне послове који се односе на послове пријемне канцеларије, послове грађанског стања, матичних књига, држављанства, личног имена и друго, борачко-инвалидске заштите, послове мјесних заједница, архиве, овјере потписа, преписа и рукописа, издавање увјерења из јавних регистара, пружање правне помоћи;
  • заједничке послове који се односе на дактилографе, спремачице, физичко обезбјеђење објекта, набавке и слично;
  • припрема одлуке и друге акте из своје надлежности, послове цивилне заштите и друге послове органа управе који нису у надлежности других одјељења.

Тел: + 387 (0)57 340 132

e-mail: opstauprava@opstinins.net