Одржана 31. редовна сједница Скупштине општине Источно Ново Сарајево

Тридесет прва редовна сједница Скупштине општине Источно Ново Сарајево одржана је данас, 05. новембра 2019. године и на њој је разматрано 12 тачака дневног реда.

На тридесет првом скупштинском засједању одборници су усвојили приједлог Закључка о утврђивању Нацрта ребаланса буџета општине Источно Ново Сарајево за 2019. годину, те се исти упућује на јавну расправу, која ће се одржати у ЈУК „Културни центар“. Обавјештење о датуму одржавања јавне расправе, биће објављено путем медија и на веб-сајту Општинске управе.

Одборници су једногласно усвојили и приједлог Рјешења о именовању Комисије за избор чланова Управног одбора ЈУК „Културни центар“ Источно Ново Сарајево. Задатак ове Комисије је да размотри пријаве приспјеле на Јавни конкурс, сачини листу са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за именовање, обави интервју и након тога сачини ранг-листу са редослиједом кандидата према успјеху постигнутом на интервјуу и исту достави начелнику Општине на разматрање и утврђивање приједлога рјешења.

Одборници Скупштине општине Источно Ново Сарајево усвојили су и приједлог Одлуке о усвајању Програма развоја спорта општине Источно Ново Сарајево  за период 2019-2023. године. Програмом развоја спорта утврђују се основни правци, стратегија развоја и остваривање локалног интереса у општини. Законом о спорту је дефинисано да је обавеза сваке јединице локалне самоуправе да донесе свој Програм развоја спорта, који ће бити у сагласности са Програмом који је усвојила Скупштина РС.

Усвојен је и приједлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за дјецу општине Источно Ново Сарајево за период 2020-2022. године, који као стратешки документ омогућава једноставно годишње планирање активности у локалној заједници, како у планирању буџета, тако и у планирању реализације.

Одборници Скупштине општине Источно Ново Сарајево усвојили су и приједлог Одлуке о приступању изради измјене Регулационог плана „Центар I“. У циљу изградње објеката од општег интереса, попут јавних установа, јавних парковских површина са дјечијим мобилијаром и у циљу рјешавања имовинско-правних односа, приступа се изради измјене наведеног Регулационог плана.

Такође, одборници су усвојили и приједлог Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Центар III“. У образложењу приједлога ове Одлуке, наводи се да је потребно извршити измјене у дијелу који се односи на саобраћајницу, која је уједно и граница са сусједном општином Источна Илиџа, те измјеном планирати осовину саобраћајнице која ће цијелом дужином бити на земљишту општине Источно Ново Сарајево. Овим ће се омогућити изградња комплетне инфраструктуре неопходне за привођење земљишта трајној намјери. Такође, измјеном се обухвата и простор око језера како би се детаљније урадила организација и просторно испланирала спортско-рекреативна зона.