ФОТО

ВИДЕО

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Начелник општине Источно Ново Сарајево Јован Катић рођен је 9. априла 1983. године у Сарајеву.

Завршио је Факултет физичке културе и спорта Универзитета у Источном Сарајеву 2009. године. Тренутно постдипломац на Факултету политичких наука у Сарајеву, смјер: менаџмент у јавној управи.

Од 2009 – 2012. године радио је као руководилац радне јединице МХ „Електродистрибуција“ а.д. Пале у Трнову. 2009. године био је референт за наплату потраживања у МХ „Електродистрибуција“ а.д. Пале.

Од 2012 – 2020. године обављао функцију директора предузећа „Водовод и канализација“ а.д. Источно Сарајево. Од 2018. године је на функцији потредсједника Удружења „Водоводи Републике Српске“. Учесник је великог броја међународних симпозијума и конференција у области водоснабдјевања и планирања урбане инфраструктуре у општинама и градовима.

На локалним изборима 2020. године изабран је за начелника Општине Источно Ново Сарајево. Ожењен, отац четверо дјеце. Живи у Источном Новом Сарајеву.

Надлежности начелника Општине:

 • предлаже статут општине,
 • предлаже одлуке и друга општа акта скупштини,
 • израђује нацрт и подноси скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта,
 • обавјештава скупштину о свим питањима из надлежности општине, њених права и обавеза,
 • проводи локалну политику у складу са одлукама скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката скупштине,
 • извршава законе и друге прописе републике и града чије је извршење повјерено општини,
 • доноси одлуку о оснивању општинске административне службе,
 • доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе,
 • доноси план цивилне заштите општине и обезбјеђује његову реализацију,
 • реализује сарадњу општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела,
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач општина,
 • подноси извјештај скупштини о свом раду и раду општинске административне службе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • закључује уговоре у име општине, у складу са актима скупштине општине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења општинске административне службе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже скупштини општине,
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен статутом и
 • обавља друге послове утврђене законом и статутом општине.

Тел: + 387 (0)57 340-132
e-mailnacelnik@opstinains.net