НАРЕДБA о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у општини Источно Ново Сарајево

Број: 01/I-013-474-10/20

Источно Сарајево, 11.05.2020. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број 32-1/20 од 08.05.2020. године и члана 68. Статута општине Источно Ново Сарајево (“Службене новине града Источно Сарајево“ бр. 24/17 и 25/17), Начелник општине доноси:

НАРЕДБУ

о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у општини Источно Ново Сарајево

 1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS–CoV-2  и COVID-19 болести на територији општине Источно Ново Сарајево и заштите и спасавања становништва:

1) забрањује/у се до 25.05.2020. године:

 • сва јавна окупљања,
 • рад базенима, „wellness“ и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај,
 • такмичарске активности спортских организација и спортиста,

2) забрањује/у се до 18.05.2020. године:

 • рад дјечијим играоницама и
 • активности спортских организација и спортиста које обухватају тренажни процес.
 1. Ограничава се рад до 25.05.2020. године:

1) у временском периоду који не нарушава трајање полицијског часа:

 • трговинама на велико,
 • трговинама на мало прехрамбеном и непрехрамбеном робом,
 • субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача,
 • угоститељским објектима за исхрану и пиће,
 • субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те дјелатности,
 • јавним кухињама путем шалтерског услуживања, без могућности услуживања у објектима,
 • фитнес центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
 • приватним стоматолошким амбулантама,
 • субјектима услужних и занатских дјелатности чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела).
 • пољопривредним апотекама,
 • бензинским пумпама и плинским пумпним станицама за дио пумпе и станице у којем је смјештен продајни и угоститељски објекат, а без временског ограничавања рада када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина.
 • приређивачима игара на срећу,

2) од 07:00 до 15:00 часова:

 • тржницама на велико и тржницама на мало (пијаце).

3) од 06:00 до 13:00 часова:

 • сточним пијацама
 1. Од 18.05.2020. године до 25.05.2020. године, ограничава се рад у временском периоду који не нарушава трајање полицијског часа:
 • рад дјечијим играоницама,
 • активности спортских организација и спортиста које обухватају тренажни процес.
 1. У периоду из тачке 2. ове наредбе угоститељи који послују у  угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења пружати услуге смјештаја, као и услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са временским ограничењем из тачке 2. подтачка 1. ове наредбе.
 2. Сви субјекти из тачке 2. и 3.  ове наредбе дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске”  за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести  на радном мјесту.
 3. Сви субјекти из тачке 2. и 3. ове наредбе могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске”.
 4. Органи јединице локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад како слиједи:
 • на улазу у све службене просторије органа из ове тачке које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављења дужих редова у затвореном простору,
 • одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
 • омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе, уз контролу броја корисника услуга шалтер сала и матичних служби зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштити запосленом и кориснику.
 1. Инспекцијски надзор над спровођењем овог закључка спроводи Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција општине Источно Ново Сарајево.
 2. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Источно Ново Сарајево број 01/I-013-474-8/20 од 04.05.2020. године.
 3. Овај наредба ступа на снагу даном доношења и примјењиваће се до 25.05.2020. године.

  Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                    Љубиша Ћосић