Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у општини Источно Ново Сарајево

Број: 01/И-013-474-11/20

Источно Сарајево, 18.8.2020. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број 52-1/20 од 17.8.2020. године и члана 68. Статута општине Источно Ново Сарајево (”Службене новине града Источно Сарајево” бр. 24/17 и 25/17), Начелник општине доноси:

 

НАРЕДБУ

 о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у општини Источно Ново Сарајево

 

  1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS–CoV-2 i COVID-19 болести на територији општине Источно Ново Сарајево и заштите и спасавања становништва до 31.08.2020. године забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица.

  1. До 31.08.2020. године ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 до 24:00 часа, осим за угоститељске објекте који се налазе у стамбено-пословним објектима колективног становања за које се утврђује радно вријеме од 07:00 -23:00 часа. За све остале прописе и уредбе који се односе на регулисање радног времена важећа је Одлука Скупштине Општине Источно Ново Сарајево о одређивању радног времена број: 01-022-89/13 од 21.5.2013. године. Максимално радно вријеме за све угоститељске објекте је до 24:00 часа.

  1. Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 2. овог закључка односи се и на угоститељске објекте за смјештај.

  1. До 31.08.2020. године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске.

  1. Субјекти којима је дозвољено обављање дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“  за спречавање појаве и ширења COVID – 19 болести на радном мјесту.

  1. Субјекти из тачке 5. Ове наредбе могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
  2. Органи јединице локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад како слиједи:

1) на улазу у све службене просторије органа из ове тачке које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављења дужих редова у затвореном простору,

2) одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и

3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе, уз контролу броја  корисника услуга шалтер сала и матичних служби зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштити запосленом и кориснику.

  1. Инспекцијски надзор над спровођењем овог закључка спроводи Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција општине Источно Ново Сарајево.

  1. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Источно Ново Сарајево број 01/И-013-474-10/20 од 11.05.2020. године.

10. Овај наредба ступа на снагу даном доношења и примјењиваће се до 31.8.2020. године.

 

Н А Ч Е Л Н И К

Љубиша Ћосић