НАРЕДБА о допуни Наредбe број 01/I-013-474-2/20 од 20.03.2020. године

Број: 01/I-013-474-5/20
Источно Сарајево, 31.03.2020. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и члана 68. Статута општине Источно Ново Сарајево (“Службене новине града Источно Сарајево“ бр. 24/17 и 25/17) Начелник општине доноси:

НАРЕДБУ
о допуни Наредбe број 01/I-013-474-2/20 од 20.03.2020. године на територији општине Источно Ново Сарајево

У циљу превенције ширења корона вируса (COVID-19), те заштите и спасавања становништва у Републици Српској дозвољава се рад:

1. трговинским радњама које испоручују материјал за грађевинарство, електро-материјал, водо-материјал, продавницама аутодијелова, бијеле технике и рачунарске опреме;
2. пијаци.

Рад организовати уз предузимање сљедећих мјера:
– ограничити број особа које истовремено могу бити у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити;
– испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање 1м;
– у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објекта и мјере дезинфекције и појачане хигијене;
– током рада обезбиједе обавезно ношење заштитних маски и рукавица за све запослене, а исто тражити и од купаца. 3. Задужује се Комунална полиција општине Источно Ново Сарајево да у провођењу ове Наредбе обезбиједи поштовање исте од стране свих субјеката на које се односилa претходнa наредбa.
4. О извршавању задатака из ове Наредбе, комунална полиција ће свакодневно извјештавати општински штаб за ванредне ситуације.
5. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеним новинама Града Источно Сарајево“.

НАЧЕЛНИК

Љубиша Ћосић