ФОТО

КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Дејан Ромић

Шеф кабинета начелника Општине 

 

  • руководи радом кабинета начелника и усклађује рад кабинета са другим организационим јединицама у општинској управи општине;
  • усклађује рад Кабинета са надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлаштења;
  • по налогу Начелника прима странке које траже пријем код Начелника;
  • обезбјеђује и планира организацију службених путовања Градоначелника и званичних делегација Општине;
  • стара се о законитом, благовременом и ефикасном извршавању послова из надлежности Кабинета;
  • планира организацију пријема званичних делегација и представника општина, градова, држава, институција и организација;
  • прати и обезбјеђује координацију рада организационих јединица општинске управе у погледу извршавања алога и упутстава начелника Општине;
  • обавља и друге послове по налогу Начелника општине;
  • за свој рад одговора начелнику Општине.

 

Тел: + 387 (0) 57 340 132

email: dejan.romic@opstinains.net

СЕРВИСИ