ФОТО

ВИДЕО

ИНФРАСТРУКТУРА

САОБРАЋАЈ

У погледу структуре путне мреже, кроз територију општине пролазе магистрални и регионални путеви, који су разврстани према одлуци о разврставању јавних путева Републике Српске. Најзначајнији је регионални пут Р446 Кула–Враца–Пале у дужини од око 7.8 км који се спаја са магистралним путем М18 у реону Куле, који је на сјеверу повезан са Кантоном Сарајево, односно Трновом и Фочом на југу. Нови регионални пут Лукавица–Тврдимићи–Јасик директно повезује општине Источно Ново Сарајево и Пале. Подручје општине је са Кантоном Сарајево повезано градским саобраћајницама према Врацама (друга трансверзала) и Добрињи (десета трансверзала). На подручју општине је у 2022. години укупно локалних и некатегорисаних путева којима управља општински орган више од 82km, од чега је асфалтирано 80 km, те 71.090 m2 тротоара, а више од 54.000 m2 паркинг простора.

 

 

ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

Снабдијевање водом највећег дијела општинe Источно Ново Сарајево врши се са врела Тилаве које се налази на подручју општине Источно Ново Сарајево и представља један од најзначајнијих ресурса општине. Овим врелом, као и са неколико мањих који су у централном систему снабдијевања (Топлик, Топличина) газдује комунално предузеће „Водовод и канализација“ а. д. Источно Сарајево.

Водоводни и канализациони систем у урбаним дијеловима, гдје је до сада изградња била врло интензивна, развијао се плански према урађеној пројектној документацији. У дијеловима старих, раније изграђених насеља, односно објеката, задржана је њихова водоводна мрежа и повезана на новоизграђене цјевоводе већих профила.

Прикупљање и одвођење отпадних вода на подручју општине врши се главним колекторима сепаратног типа (одвојено прикупљање фекалне и оборинске канализације) у урбаним дијеловима општине, док се у осталим насељеним мјестима испуштање отпадних вода врши директно у водотоке или септичке јаме. Канализационим системом у урбаним срединама је обухваћено више од 80% становништва. Главни колектори су повезани са централним градским канализационим системом Сарајева и употребљене воде се одводе на градско постројење за пречишћавање отпадних вода Сарајева (Бутила). Један од главних изазова у наредном периоду за развој општине представља пројектовање и изградња канализационог система на падинским дијеловима општине, првенствено због конфигурације терена, па онда и због велике удаљености од постојећих главних колектора

 

ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Електроенергетска инфраструктура на подручју општине је на добром нивоу и има одређене предиспозиције за лакше проширење, уколико се за то укаже потреба. Примарни извор напајања електричном енергијом подручја општине Источно Ново Сарајево је трафостаница „Лукавица“ (СА 20). Трафостаница има четири трансформатора и то трансформатор 400/110 kV снаге 300 МW, трансформатор 400/220, kV снаге 400 МW, трансформатор 110/35/10 кV снаге 20 МW и трансформатор 110/10 kV.

 

ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА

Урбано подручје Источног Новог Сарајева има изграђене инфраструктурне објекте за снабдијевање потрошача енергијом за загријавање просторија у периоду ниских температура. Мањи дио подручја налази се у дохвату топлификационог система цијевне мреже постојеће топлане. Процес дистрибуције и одржавања топловодне мреже на подручју општине врши комунално предузеће „Топлане – ИНС“ а. д. Источно Сарајево. У систему гријања је око 700 станова са 31.000 m2 гријаног простора, те још око 25.000 m2 пословног и образовног простора.

Поред цјевовода топлане, многи потрошачи су повезани и на цијевну мрежу за допрему природног земног гаса.На подручју општине Источно Ново Сарајево, „Сарајево-гас“ а. д. снабдијева око 3.200 потрошача из резиденцијалног и комерцијалног сектора. Централни дио општине је скоро у потпуности гасификован (просторна цјелина Центар 1 и Центар 2). Дјелимично су гасификована насеља Доњи Миљевићи, Павловац, бивша касарна С. В. Чича и просторна цјелина Јелав.

 

 

САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Сакупљање и одвоз комуналног отпада из домаћинстава и отпада из производних и услужних дјелатности, који је по својствима и саставу сличан отпаду из домаћинстава, с подручја општине, обавља Комунално предузеће „Рад“. Наведеном услугом обухваћено је 95% домаћинстава. Прикупљање комуналног отпада из урбаних дијелова врши се свакодневно, путем посуда за прикупљање отпада, док се отпад из руралних крајева прикупља два до три пута седмично, у зависности од локалитета. Око 300 посуда за прикупљање отпада смјештено је на јавним површинама и у кругу већих компанија које послују на територији општине. Прикупљање кабастог отпада организовано је два дана у седмици. Дивље депоније се редовно санирају у складу са годишњим плановима и по налогу комуналне полиције или инспекције. Најчешће локације дивљих депонија налази се на рубним дијеловима општине, гдје се довози кабасти или грађевински отпад.